E Shtunë 08:00-12:00 - E Dielë : Pushim

Hën - Pre 8.00 - 16.00

Telefononi +355 69 37 00 037

 

Edukimi në TES është  një  ndërthurje e kurrikulave të plotësuara dhe të integruara me      metodologjinë  bashkëkohore  dhe interaktive.

TES synon që të përthithë dhe reflektojë në të gjithë komponentët e saj parimet dhe vlerat më të mira që udhëheqin shoqërinë, për të ndërtuar themele të forta për edukimin e ardhshëm të fëmijëve.

Synimi i institucionit “TES” është njeriu i edukuar në të gjithë dimensionet. Është njeriu i të ardhmes, i cili zotëron aftësitë/kompetencat e nevojshme për të përballuar sfidat e të ardhmes.  Është njeriu i cili zotëron njohuritë në të gjithë fushat e dijes dhe në të gjithë dimensionet e edukimit. Është njeriu i orientuar nga e ardhmja dhe jo nevojat e shoqërisë së sotme.

TES  synon  edukimin  e  fëmijëve  me  kompetencat  bazë  që  u duhen në jetë. Ne synojmë të mësojmë aftësinë e zgjidhjes së problemeve nëpërmjet zgjidhjes së ushtrimeve matematikore. Ne  synojmë të mësojmë aftësinë e komunikimit nëpërmjet leximit të librave. Ne synojmë të mësojmë si të ndërtojmë ekip nëpërmjet  sportit. Këto aftësi do jenë mjetet që do i duhen nxënësve tanë për t’u përballur nesër në jetë.

Fushat e dijes:

TES synon të përcjellë  njohuritë dhe dije në fushat bazë sipas kurrikulës bërthamë, e kombinuar kjo  me punën specifike të talenteve të veçanta tek fëmijët.  Programi bazë është kurrikula  zyrtare  e  ndërthurur me  programin shtesë dhe metodologjinë TES.

Kurrikula bazohet në një proces më të thellë i të mësuarit dhe orientimin e tyre drejt studimeve  të mëtejshme dhe drejt tregut të punës.

Procesi i përvetësimit të dijeve dhe zhvillimit të aftësive bazohet në nevojën e të rinjve për të marrë përgjegjësi për jetën e tyre, për të marrë pjesë si qytetarë aktivë dhe inkuadruar me sukses në tregun e punës.

Gjimnazi në TES i ofron mundësi që nxënësit të kuptojnë, zhvillojnë dhe shkëmbejnë ide dhe informacione në gjuhën shqipe standarde; gjuhë të huaj; të analizojnë faktorët kryesorë që ndikojnë në zhvillimin e shoqërisë; Mundësia për njohje më e thelluar e mjedisit shoqëror, natyror e kulturor në të cilin veprojnë dhe bashkëpunimi me të tjerët. Mundëson që nxënësit të thellohen në njohjen dhe kuptimin e ligjeve bazë të shkencave të natyrës dhe në kuptimin e vlerës praktike të njohurive të fituara. Nxënësit përfshihen në procese që synojnë kuptimin e sistemit të vlerave.

Numri maksimal i nxënësve në klasë është 24.

Gjimnazi zbaton programet e miratuara nga MAS, dhe zbatohen  programe të avancuara që i përshtaten kërkesave të edukimit të kohës.

Në lëndët  shkencore (matematikë, fizikë, kimi, biologji) zhvillohen orë shtesë për nxënësit e talentuar,  kqë shërben në përgatitjen e tyre për Olimpiada të kombëtare (Matematikë, Kimi, Biologji, Fizikë, Informatikë, Letërsi, Histori, Gjeëografi ) dhe ndërkombëtare (Kangaroo, Hipo, International Public Speaking Competition, Olimpiada Britanike e Biologjisë )

Shkolla është e licensuar si shkollë ndërkombëtare e Cambridge-it dhe ofron dy orë në javë lëndën Mathematics dhe Science në gjuhën angleze.

Lënda e Informatikës zhvillohet në gjuhën angleze.

Në të gjitha klasat zhvillohet gjuha e huaj gjermane, si gjuhë e huaj e dytë.

 

                      PLANI MËSIMOR PËR KLASAT 10 – 12

  Fusha/Lëndët X XI XII
1 Gjuhët dhe Komunikimi 7 7 10
1.1 Gjuhëshqipe 2 2 2
1.2 Letersi 2 2 2
1.3 Letersi e thelluar     2
1.2 Gjuhë e huaj e parë (Anglisht) 3 3 3
2 Matematikë 4 4 4+2
3 Shkencat e Natyrës 6 6 12
3.1 Fizikë 2 2 4
3.2 Kimi 2 2 4
3.3 Biologji 2 2 4
4 Shoqëria dhe Mjedisi 6 6 5
4.1 Sociologji     2
4.2 Qytetari/Filozofi 2 2  
4.3 Histori 2 2 4
4.4 Gjeografi 2 2  
4.4 Ekonomi     3
5 Arte      
5.1 Art Pamor     2
6 Edukim fizik, Sporti dhe Shëndeti 3 3  
7 Teknologji dhe TIK 2 1  
7.1 TIK 2 1 2
7.2  Teknologji     2
8 Kurrikula me Zgjedhje 2    
8.1 Edukim Financiar     1
8.2 Tik me zgjedhje   1  
8.3 Gj,Huaj dytë Gjermanisht 2 2 2
8.4 Sherbim Komunitar 0.5    
8.5 Lider per nje dite   1  
  Totali i orëve mësimore javore. 30.5 31 31