E Shtunë 08:00-12:00 - E Dielë : Pushim

Hën - Pre 8.00 - 16.00

Telefononi +355 69 37 00 037

 

CIKLI I MESËM

Programi i ciklit të mesëm të lartë përmban njohuri, shkathtësi, vlera dhe qëndrime të diktuara

AFTERSCHOOL

Synon kontributin në përmirësimin

e procesit edukativ

Programi Afterschool synon të kontribuojë në përmirësimin e procesit edukativ, si brenda shkollës TES, ashtu dhe jashtë saj, duke u fokusuar kryesisht në hapësirat e arsimit jo-formal, duke u bashkërenduar gjithashtu edhe me aktorët e edukimit formal në procesin arsimor.

INFORMACION

Klasa : 10-12

Nr. maksimal i nxënësve në klasë: 24

Disponibel: Çdo Vit

Kohëzgjatja e orës mësimore: 45 minuta

LENDET

GJUHET DHE KOMUNIKIMI

English opens many doors in life and can be your route to a successful future.

SHOQERIA DHE MJEDISI

Understanding of the world develops as children take notice of everything.

MATEMATIKA

English opens many doors in life and can be your route to a successful future.

ARTET

English opens many doors in life and can be your route to a successful future.

SHKENCAT E NATYRES

English opens many doors in life and can be your route to a successful future.

EDUKIMI FIZIK

As babies move through their first attempts at communication amazing things.