E Shtunë 08:00-12:00 - E Dielë : Pushim

Hën - Pre 8.00 - 16.00

Telefononi +355 69 37 00 037

 

Cambridge detail

Synimi i institucionit “TES” është njeriu i edukuar në të gjithë dimensionet. Është njeriu i të ardhmes, i cili zotëron aftësitë/kompetencat e nevojshme për të përballuar sfidat e të ardhmes.  Është njeriu i cili zotëron njohuritë në të gjithë fushat e dijes dhe në të gjithë dimensionet e edukimit. Është njeriu i orientuar nga e ardhmja dhe jo nevojat e shoqërisë së sotme.

Edukimi në TES është një ndërthurje e kurrikulave të plotësuara dhe të integruara me metodologjinë bashkëkohore dhe interaktive.

Kush është Cambridge University Press & Assessment

Grupi Ndërkombëtar i Arsimit në Cambridge punon me shkollat, qeveritë dhe partnerët në mbarë botën për të rritur ndikimin pozitiv të arsimit tek individët dhe shoqëritë. Zbuloni më shumë rreth punës sonë me qeveritë për reformën në arsim përmes Partneritetit tonë për Arsimin.

Shkollat Ndërkombëtare të Cambridge.

Janë një komunitet global që përbëhet nga mbi 10.000 shkolla të Cambridge, secila prej të cilave ofron arsim që formon njohuritë, të kuptuarit dhe aftësitë e nxënësve.

Shkollat e Cambridge kanë akses në një kurrikul të nivelit botëror dhe një gamë të gjerë njohurish për nxënësit e moshës 3 deri në 19 vjeç. Ato përfitojnë nga informacione unike në mësimdhënie dhe të nxënit, mundësi dhe mbështetje në zhvillimin profesional.

Është ofruesi më i madh në botë i arsimit ndërkombëtar dhe pjesë e Universitetit të Cambridgeit. Kanë mbi 160 vjet përvojë në dhënien e vlerësimeve të drejta, të vlefshme dhe të besueshme duke ofruar një standard global, të njohur të performancës për arsimin ndërkombëtar.

Arsimi Fillor

Në arsimin fillor, përgatisim nxënësit me aftësitë që u nevojiten të jenë të aftë për jetën.

Procesi mësimor përqendrohet në përvetësimin e bazave të lexim- shkrimit dhe për zhvillimin njohës, socio-emocional. Kujdes i veçantë i kushtohet zhvillimit të personalitetit të fëmijës dhe qëndrimit pozitiv ndaj të nxënit.

Përmbajtja e teksteve, materialet digjitale dhe mësimdhënia, kanë një gjuhë të qartë që u mundëson nxënësve të kuptojnë konceptet e reja.

Në procesin mësimor inkurajojmë nxënësit drejt mendimit krijues, nxitim bashkëpunimin dhe komunikimin në zgjidhjen e problemeve.

Një sistem arsimor Cambridge është i harmonizuar dhë thelb qëndrojnë 5 elementë: kurrikula ndërkombëtare, mësimdhënia dhe të nxënit, vlerësimi, njohja ndërkombëtare dhe komuniteti global.

Në sistemin Cambridgerishikohen dhe përditësohen rregullisht programet dhe kualifikimet për t’u siguruar që ato pasqyrojnë zhvillimet më të fundit në mësimdhënie dhe mësimnxënie dhe plotësojnë nevojat e shkollave në mbarë botën.

Plani mësimor në Arsimin fillor (klasa 1-5)

  Nr      FUSHA DHE LËNDËT                    KLASA
IIIIIIIVV
 GJUHËT DHE KOMUNIKIMI12121099
1Gjuhë shqipe88655
2Gjuhë e huaj angleze44444
3Gjuhë e  huaj e dytë /gjermane     
4MATEMATIKË/MATHEMATICS 44444
 SHKENCAT E NATYRËS / NATURAL SCIENCES22222
5Dituri natyre/Science22222
6Fizikë/Physics     
7Kimi/Chemistry     
8Biologji/Biology     
 SHOQËRIA DHE MJEDISI11122
9Histori   11
10Gjeografi     
11Edukim për shoqërinë/ Qytetari/Global perspectives11111
 ARTE/Arts22222
12Muzikë11111
13Art11111
 EDUKIM FIZIK SPORTI DHE SHËNDET 33333
 TEKNOLOGJI DHE TIK/INFORMATION AND COMMUNICATION TECNOLOGY 11111
 TOTAL2525232323
 Kurrikula me zgjedhje/Elective subjects11224
14Digital Literaturë  111
15Reading/Lexim11111
16Matematike shqip    1
17Shkencat e natyrës shqip    1
 Total 2626252527

Arsimi i mesëm i ulët u ofron nxënësve sfida të reja për zhvillimin e tyre intelektual, shoqëror, etik, fizik, shpirtëror etj. Siguron njohuri, shkathtësi, qëndrime e vlera, si bazë për nivelet më të larta të arsimimit. Ndihmon të nxënit për t’iu qasur informacionit në mënyrë efikase dhe efektive, për ta vlerësuar atë në mënyrë kritike, të saktë dhe krijuese. Në këtë nivel i kushtohet rëndësi aftësimit të nxënësve për të interpretuar dhe për të zbuluar llojet dhe modelet e dijes, si dhe për komunikimin e ideve.

Synon thellimin e njohurive, në fushat e ndryshme të të nxënit, duke siguruar bazën fillestare për Një sistem arsimor Cambridge është i harmonizuar dhë thelb qëndrojnë 5 elementë: kurrikula ndërkombëtare, mësimdhënia dhe të nxënit, vlerësimi, njohja ndërkombëtare dhe komuniteti global.

Në systemin Cambridgerishikohen dhe përditësohen rregullisht programet dhe kualifikimet për t’u siguruar që ato pasqyrojnë zhvillimet më të fundit në mësimdhënie dhe mësimnxënie dhe plotësojnë nevojat e shkollave në mbarë botën.

rientim akademik dhe për karrierë.

Plani mësimor në Arsimin mesëm të ulët (klasa 6-9)

  Nr      FUSHA DHE   LËNDËT                KLASA
VIVIIVIIIIX
 GJUHËT DHE KOMUNIKIMI11101010
1Gjuhë shqipe5555
2Gjuhë e huaj angleze4333
3Gjuhë e  huaj e dytë /gjermane2222
4MATEMATIKË/MATHEMATICS 4444
 SHKENCAT E NATYRËS / NATURAL SCIENCES4469
5Dituri natyre/Science    
6Fizikë/Physics2223
7Kimi/Chemistry  23
8Biologji/Biology2223
 SHOQËRIA DHE MJEDISI3555
9Histori1222
10Gjeografi1222
11Edukim për shoqërinë/ Qytetari/Global perspectives1111
 ARTE/Arts2221
12Muzikë111 
13Art Pamor1111
 EDUKIM FIZIK SPORTI DHE SHËNDET 3333
 TEKNOLOGJI DHE TIK/INFORMATION AND COMMUNATION TECNOLOGY 1111
 TOTAL28293133
 Kurrikula me zgjedhje/Elective subjects1111
14Digital Literaturë111 
15Reading/Lexim    
16Matematike shqip   1
17Shkencat e natyrës shqip    
 Total 29303234

Arsimi mesëm i lartë – gjimnaz (klasa 10-12)

GCSE dhe A-Level

Shkolla TES ofron,

Programet ndërkombëtare GCSE (General Certificate of Secondary Education) që është i barazvlershëm me programin e klasave IX-X në sistemin shqiptar.

Programi GCSE është dy-vjeçar (klasa IX-X), në përfundim të tij nxënësi i nënshtrohet provimeve të menaxhuar nga një qendër ndërkombëtare për secilën lëndë të zgjedhur (për lëndët e shtuara nga kurrikula shqip vlejnë vetëm provimet e parashikuara nga shteti shqiptar). Nxënësit që regjistrohen në vitin e parë të programit GCSE duhet të marrin edhe disa lëndë të kurrikulës shqip dhe të japin provimet e lirimit (PKAB).

Pas diplomimit me sukses në nivelin GCSE nxënësit mund të vazhdojnë programin A-Level.

Programet ndërkombëtare A-Level (Advanced Level) që është i barazvlershëm me programin e klasave XI-XII në sistemin shqiptar.

Ky program është dy vjeçar (klasa XI-XII) dhe në përfundim të tij nxënësi duhet të japë provimet përkatëse të menaxhuar nga një qendër ndërkombëtare si dhe provimet e maturës në rast se ka vendosur që të marrë edhe certifikatën dhe diplomën e Maturës Shtetërore.

Rezultatet e provimeve A-Level janë të rëndësishme për pranimin në një numër të caktuar universitetesh të njohura në botë e sidomos në Angli. Disa prej këtyre universiteteve kërkojnë eksluzivisht nota maksimale për t’u pranuar në to.

Nxënësit që regjistrohen në programin A-Level mund të zgjedhin që të japin paralelisht edhe provimet e Maturës Shtetërore. Në këtë rast duhet të zgjedhin edhe disa lëndë të kurrikulës shqip për të plotësuar kriteret e marrjes së certifikatës dhe diplomës së Maturës Shtetërore.

Regjistrimet GCSE dhe A-Level

Regjistrimi në programet ndërkombëtare GCSE mund të kryhet kur:

Nxënësi ka kaluar me sukses testin në shqip dhe anglisht në lëndët shkencore dhe gjuhën angleze.

Regjistrimi në vitin e parë A-Level mund të kryhet në 3 mënyra:

Nxënësi ka kaluar me sukses të një testi në shqip apo në anglisht për lëndët shkencore dhe gjuhën angleze.

Nxënësi ka rezultate të larta në provimet e jashtme të GCSE-së.

  Nr.  Fushat e të nxënit/LëndëtShkalla 5Shkalla 6
Klasa 10 (orë/javë)Klasa 11 (orë/javë)Klasa 12 (orë/javë)
I.GJUHËT DHE KOMUNIKIMI/ LANGUAGES AND COMMUNICATION777
I. 1Gjuhë shqipe /Albanina language 222
I. 2Letërsi/ Literature222
I.3Gjuhë e huaj e parë angleze/ English as first foreign language 333
II.MATEMATIKË/MATHEMATICS446
III.SHKENCAT E NATYRËS/ NATYRAL SCIENCES99 
III.1Fizikë/ Physics 33 
III.2Kimi/ Chemistry33 
III.3Biologji/ Biology33 
IV.SHOQËRIA DHE MJEDISI/SOCIETY AND THE ENVIRONMENT663
IV.2Histori/ History22 
IV.3Gjeografi/Geography 22 
IV.4Ekonomi/Economics  3
IV.5Shkenca sociale/ Society1/Philosophy 222 
V.TEKNOLOGJI DHE TIK21 
V.1TIK/INFORMATION AND COMMUNICATION TECNOLOGY 21 
VI.EDUKIM FIZIK/ PHYSICAL EDUCATION 333
KURRIKULA BËRTHAMË (SHUMA)313017-19
KURRIKULA ME ZGJEDHJE         2313-11
Gjuhë e huaj e dytë gjermane/German as second foreign language222
ICT 1 
KURRIKULA NË BAZË SHKOLLE[1]0-30-40-4
TOTALI (Nr. i orëve javore gjithsej)34-3634-3736

[1]