E Shtunë 08:00-12:00 - E Dielë : Pushim

Hën - Pre 8.00 - 16.00

Telefononi +355 69 37 00 037

 
LCS01160

Në ciklin fillor, realizimi i procesit mësimor bëhet në mënyrë të integruar.Procesi i të nxënit përqendrohet në përvetësimin e bazave të lexim- shkrimit dhe në hedhjen e bazave të shëndosha për zhvillimin njohës, socio-emocional dhe motorik. Kujdes i veçantë i kushtohet zhvillimit të personalitetit të fëmijës dhe qëndrimit pozitiv ndaj të nxënit.
Shkolla është e licensuar si shkollë ndërkombëtare e Cambridge-it dhe ofron dy orë në javë Mathematics dhe Science në gjuhën angleze për të gjitha klasat. Në klasën e katërt fillon të zhvillohet, lënda e informatikës e cila zhvillohet në gjuhën Angleze. Në klasën e pestë fillon të zhvillohet gjuha e huaj Gjermane , si gjuhë e huaj e dytë. Orari i qëndrimit të nxënësve në shkollë është prej orës 8:00 deri në 15:30. Pas cdo ore mësimi nxënësit kanë 5 minuta pushim. Pas orës së tretë pushimi zgjat 20 minuta. Nxënësit konsumojnë në shkollë mëngjesin në orarin 08:00 – 08:30 dhe drekën në orarin 12:50 – 13:20. Në orarin mësimor janë përfshirë edhe orë studimi, të cilat ju shërbëjnë mësuesve për punë përgatitore me nxënësit.

CIKLI I ULËT

Numri maksimal i nxënësve në klasë është 24. Shkolla aplikon programet e miratuara nga MAS, por anglishtja zhvillohet me programe më të avancuara që i përshtaten kërkesave të edukimit të kohës.Shkolla është e licensuar si shkollë ndërkombëtare e Cambridge-it dhe ofron dy orë në javë Mathematics dhe Science në gjuhën angleze për të gjitha klasat.

20211125_151502

LËNDËT

GJUHËT DHE KOMUNIKIMI

 • Të dëgjuarit e teksteve të ndryshme
 • Të folurit për të komunikuar dhe për të mësuar
 • Të lexuarit e teksteve të ndryshme
 • Të shkruarit për qëllime personale dhe funksionale
 • Përdorimi i drejtë i gjuhës

SHOQERIA DHE MJEDISI

 • Personale
 • Ndërpersonale
 • Ndërkulturore
 • Kërkimi historik
 • Përdorimi i burimeve
 • Analiza shkak-pasojë
 • Interpretimi historik
 • Shpjegimi dhe komunikimi për të shkuarën

TEKNOLOGJI DHE TIK

 • Kreativiteti dhe inovacioni
 • Komunikimi dhe bashkëpunimi
 • Kërkimi dhe gjetja e informacionit
 • Mendimi kritik, problemzgjidhja dhe vendimmarrja
 •  Mbrojtja
 • Komunikimi grafik
 • Strukturat dhe materialet teknologjike
 • Teknologjia dhe veprimtaria ekonomike
 • Teknologjia, sistemet teknologjike dhe bota e kompjuterit

MATEMATIKA

 • Zgjidhja e situatave të thjeshta problemore
 • Arsyetimi dhe komunikimi matematik
 • Modelimi matematik dhe lidhja konceptuale
 • Përdorimi i teknologjisë në matematikë

ARTET

 • Krijimi muzikor
 • Performimi/ interpretimi muzikor
 • Vlerësimi i veprave muzikore
 • Krijimi artistik
 • Performimi artistic
 •  Vlerësimi artistik
 • Krijimi i veprave teatrore
 • Interpretimi i veprave teatrore
 • Vlerësimi i veprave teatrore

SHKENCAT E NATYRËS

 • Identifikimi i problemeve dhe zgjidhja e tyre
 • Përdorimi i mjeteve, objekteve dhe procedurave shkencore
 • Komunikimi në gjuhën dhe në terminologjinë e shkencës

EDUKIMI FIZIK

 • Zhvillimi i aftësive lëvizore në përshtatje me situata lëvizore e sportive të ndryshme.
 •  Ndërveprimi me të tjerët në situata të ndryshme lëvizore e sportive.
 •  Përshtatshmëria me një stil jete aktiv e të shëndetshëm.