E Shtunë 08:00-12:00 - E Dielë : Pushim

Hën - Pre 8.00 - 16.00

Telefononi +355 69 37 00 037

 
1 (4)

Në arsimin fillor, përvojat mësimore i shërbejnë përshtatjes së fëmijëve me të nxënit nëpërmjet lojës, punës, mësimit. Procesi mësimor përqendrohet në përvetësimin e bazave të lexim- shkrimit dhe për zhvillimin njohës, socio-emocional. Kujdes i veçantë i kushtohet zhvillimit të personalitetit të fëmijës dhe qëndrimit pozitiv ndaj të nxënit.

CIKLI I ULËT

Arsimi i Ciklit Fillor krijon kushte dhe mundësi që nxënësit: të ndërtojnë dhe të zhvillojnë njohuri, shkathtësi, qëndrime dhe vlera që kërkon shoqëria demokratike; të zhvillohen në mënyrë të pavarur e të gjithanshme; të kontribuojnë në ndërtimin dhe mirëqenien vetjake dhe të shoqërisë shqiptare dhe të përballen në mënyrë konstruktive me sfidat e jetës.

AFTERSCHOOL

Programi Afterschool synon të kontribuojë në përmirësimin e procesit edukativ, si brenda shkollës TES, ashtu dhe jashtë saj, duke u fokusuar kryesisht në hapësirat e arsimit jo-formal, duke u bashkërenduar gjithashtu edhe me aktorët e edukimit formal në procesin arsimor.

INFORMACION

Klasa : I-V

Nr. maksimal i nxënësve në klasë: 24

Disponibel: Cdo Vit

Kohëzgjatja e mësimit: 45 minuta

LËNDËT

GJUHËT DHE KOMUNIKIMI

 • Të dëgjuarit e teksteve të ndryshme
 • Të folurit për të komunikuar dhe për të mësuar
 • Të lexuarit e teksteve të ndryshme
 • Të shkruarit për qëllime personale dhe funksionale
 • Përdorimi i drejtë i gjuhës

SHOQERIA DHE MJEDISI

 • Personale
 • Ndërpersonale
 • Ndërkulturore
 • Kërkimi historik
 • Përdorimi i burimeve
 • Analiza shkak-pasojë
 • Interpretimi historik
 • Shpjegimi dhe komunikimi për të shkuarën

TEKNOLOGJI DHE TIK

 • Kreativiteti dhe inovacioni
 • Komunikimi dhe bashkëpunimi
 • Kërkimi dhe gjetja e informacionit
 • Mendimi kritik, problemzgjidhja dhe vendimmarrja
 •  Mbrojtja
 • Komunikimi grafik
 • Strukturat dhe materialet teknologjike
 • Teknologjia dhe veprimtaria ekonomike
 • Teknologjia, sistemet teknologjike dhe bota e kompjuterit

MATEMATIKA

 • Zgjidhja e situatave të thjeshta problemore
 • Arsyetimi dhe komunikimi matematik
 • Modelimi matematik dhe lidhja konceptuale
 • Përdorimi i teknologjisë në matematikë

ARTET

 • Krijimi muzikor
 • Performimi/ interpretimi muzikor
 • Vlerësimi i veprave muzikore
 • Krijimi artistik
 • Performimi artistic
 •  Vlerësimi artistik
 • Krijimi i veprave teatrore
 • Interpretimi i veprave teatrore
 • Vlerësimi i veprave teatrore

SHKENCAT E NATYRËS

 • Identifikimi i problemeve dhe zgjidhja e tyre
 • Përdorimi i mjeteve, objekteve dhe procedurave shkencore
 • Komunikimi në gjuhën dhe në terminologjinë e shkencës

EDUKIMI FIZIK

 • Zhvillimi i aftësive lëvizore në përshtatje me situata lëvizore e sportive të ndryshme.
 •  Ndërveprimi me të tjerët në situata të ndryshme lëvizore e sportive.
 •  Përshtatshmëria me një stil jete aktiv e të shëndetshëm.

PYETJE DHE PERGJIGJE

Why do you need my credit card info?

Magna est consectetur interdum modest dictum. Curabitur est faucibus, malesuada esttincidunt etos et mauris, nunc a libero govum est cuprum suspendisse.

What payment options do you accept?

The upcoming budget for the Chicago Public Schools will rely on $500 million in yet-to-be-enacted pension savings by Illinois, school officials said on Monday.

When will my card be charged?

When looking for home care and caregivers in Sun City, Surprise, El Mirage, Peoria & Phoenix Arizona Senior Care understands receiving quality personal care is a top priority.

Can I change my plan?

Empty section. Edit page to add content here.

Learn from AJAX Pro

Magna est consectetur interdum modest dictum. Curabitur est faucibus, malesuada esttincidunt etos et mauris, nunc a libero govum est cuprum suspendisse.

Learn from 3D Pro

The upcoming budget for the Chicago Public Schools will rely on $500 million in yet-to-be-enacted pension savings by Illinois, school officials said on Monday.

Learn from Photoshop Pro

When looking for home care and caregivers in Sun City, Surprise, El Mirage, Peoria & Phoenix Arizona Senior Care understands receiving quality personal care is a top priority.

Learn from Drawing Pro

Empty section. Edit page to add content here.